Луо Баохун
Тэрээр Монтессори багшийн гэрчилгээтэй бөгөөд бага насны хүүхдүүд, эцэг эхчүүдийн сурган хүмүүжүүлэгч