Др. Жозэф Мөрфи
Ирландын зохиолч, Тэнгэрлэг шинжлэх ухаан, шашны шинжлэх ухаанд томилогдсон шинэ сэтгэлгээний сайд байв.